Obchodné podmienky

Účel stránky: Stránka www.reci.sk slúži ako informačné a propagačné médium pre poskytovanie informácií o jazykových kurzoch na Slovensku formou vyhľadávača.

1. Vymedzenie pojmov

1.1. Poskytovateľ služieb na stránke www.reci.sk (ďalej len „poskytovateľ“): IPsystems s. r. o., Starorímska 14, 851 10 Bratislava, IČO: 48202321, DIČ: 2120088432, IČ DPH: SK2120088432.

1.2. Objednávateľ služieb (ďalej len „objednávateľ“): fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje jazykové kurzy a objednáva si služby poskytované na web stránke www.reci.sk.

1.3. „Používateľ“: osoba, ktorá používa stránku www.reci.sk za účelom získania informácií o jazykových kurzoch na Slovensku.

1.4. „Služby na portáli www.reci.sk“, resp. „služby poskytovateľa“: služby poskytované objednávateľovi na portáli www.reci.sk.

2. Služby poskytované na stránke www.reci.sk

2.1. „Základné uverejnenie informácií o jazykových kurzoch“: zobrazenie jazykových kurzov vyhovujúcich zadaným povinným a nepovinným kritériám, ktoré špecifikuje používateľ podľa vlastných preferencií na stránke www.reci.sk, v tabuľkovej forme vzostupne podľa dátumu začiatku kurzu (jeden riadok zodpovedá jednému jazykovému kurzu). Zobrazené jazykové kurzy sú triediteľné podľa názvu stĺpca kliknutím na názov príslušného stĺpca. Po kliknutí na želaný riadok / jazykový kurz sa o danom jazykovom kurze zobrazia detailnejšie informácie, ktoré si používateľ môže vytlačiť. Pre používateľov je prístup k týmto informáciám bezplatný.

2.2. Doplnkové služby poskytované na stránke www.reci.sk sú „Zvýraznené uverejnenie informácií o jazykových kurzoch“ a „Prednostné uverejnenie informácií o jazykových kurzoch“. Pre poskytnutie doplnkových služieb je nevyhnutný predpoklad aktivácia služby „Základné uverejnenie informácií o jazykových kurzoch“. Pre jeden jazykový kurz môžu byť doplnkové služby poskytované samostatne alebo súčasne.

2.2.1. „Zvýraznené uverejnenie informácií o jazykových kurzoch“: funguje ako služba „Základné uverejnenie informácií o jazykových kurzoch“, ale po splnení zadaných výberových kritérií sa v tabuľke kurzy zobrazia zvýraznene – tučným písmom a odlišnou farbou.

2.2.2. „Prednostné uverejnenie informácií o jazykových kurzoch“: funguje ako služba „Základné uverejnenie informácií o jazykových kurzoch“, ale po splnení zadaných výberových kritérií sa v tabuľke kurzy zobrazia prednostne, teda predbehnú kurzy so skorším dátumom začiatku kurzu. Ak zadané výberové kritériá spĺňajú naraz dva a viac kurzy s aktivovanou službou „Prednostné uverejnenie informácií o jazykových kurzoch“, tie sa v tabuľke zobrazia podľa dátumu začiatku kurzu. Táto doplnková služba funguje iba pri počiatočnom zobrazení kurzov po kliknutí na políčko „Vyhľadaj!“. Ak používateľ následne kurzy zoraďuje podľa názvov stĺpcov, prednostné uverejnenie sa automaticky deaktivuje.

VYUŽITE UVÁDZACIU AKCIU! Doplnkové služby sú poskytované ZDARMA!

3. Uverejnenie jazykových kurzov na stránke www.reci.sk a fakturácia

Pre účely uverejnenia služieb poskytovateľa slúži elektronický formulár. Objednávateľ má prístup k tomuto formuláru pomocou prihlasovacieho mena a hesla, ktoré obdrží po schválení registrácie objednávateľa.

3.1. Registrácia objednávateľa – objednávateľ sa registruje na stránke www.reci.sk kliknutím na príslušnú linku, kde poskytovateľovi poskytne nasledovné informácie o jazykovej škole: názov, ulica, mesto, PSČ, telefónne číslo, číslo mobilného telefónu, faxové číslo, email, web stránka a ďalšie informácie (akreditácia, informácie o vstupných testoch, informácie o dĺžke trvania jednej vyučovacej hodiny). Poskytovateľ tieto údaje ďalej poskytne používateľovi za účelom propagácie jazykových kurzov objednávateľa. Je dôležité, aby objednávateľ uviedol tieto údaje tak, ako sa majú zobraziť používateľovi.

3.2. Aktivácia registrácie objednávateľa – Poskytovateľ do 3 dní od registrácie objednávateľa registráciu aktivuje a objednávateľovi na uvedenú emailovú adresu zašle užívateľské meno a heslo. Poskytovateľ si vyhradzuje právo aktivovať registráciu do viac ako 3 dní bez udania dôvodu a právo zamietnuť aktiváciu registrácie bez udania dôvodu.

3.3. Uverejnenie jazykových kurzov - pre účely uverejnenia jazykových kurzov na stránke www.reci.sk sa objednávateľ prihlási na stránku portálu www.reci.sk zadaním užívateľského mena a hesla. Objednávateľ vyplní formulár, kde je povinný vyplniť riadne všetky požadované údaje, ktoré musia byť aktuálne a pravdivé. Ak objednávateľ niektoré údaje neuvedie, poskytovateľ môže objednávku odmietnuť prijať. Poskytovateľ pre účely uverejnenia služieb poskytovateľa neakceptuje papierové, telefonické, alebo faxové objednávky, prípadne kópie objednávok. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prijať objednávku bez udania dôvodu.

3.4. Fakturácia - objednávateľovi bude vystavená faktúra za každú objednávku, ktorej hodnota je vyššia ako 0,- Eur. Jednu objednávku predstavuje objednanie zverejnenia kurzov zadaných v rámci jedného kalendárneho týždňa (od pondelka do nedele), pričom kurzy môžu byť zadané v rámci viacerých dní toho istého týždňa. Faktúra má splatnosť 14 dní. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v rámci doby splatnosti, poskytovateľ môže zrušiť poskytovanie služieb.

4. Začiatok, ukončenie a zrušenie poskytovania služieb poskytovateľa

4.1. Začiatok zverejnenia jazykového kurzu – Poskytovanie služieb na stránke www.reci.sk je možné len pre aktivovanú registráciu objednávateľa a začína dňom ich zadania objednávateľom.

4.2. Ukončenie uverejnenia jazykového kurzu – Koniec poskytovania služieb poskytovateľa je tri mesiace po dni zadania jazykového kurzu. Ak je dátum ukončenia kurzu skôr ako tri mesiace od zadania jazykového kurzu, potom je koniec poskytovania služieb poskytovateľa dátum ukončenia kurzu.

4.3. Zrušenie uverejnenia kurzu - jazykový kurz môže objednávateľ zrušiť zaslaním emailu z emailovej adresy, ktorú uviedol pri registrácii, na [email protected] spolu s identifikačným číslom jazykovej školy, názvom jazykovej školy a identifikačným číslom kurzu, ktoré si želá zrušiť. V rámci kalendárneho týždňa, kedy boli kurzy zadané, je možné zrušenie realizovať bezplatne Po uplynutí kalendárneho týždňa, v ktorom boli kurzy zadané, sú zrušené kurzy spoplatnené v plnej výške. Kurzy zrušené po uplynutí kalendárneho týždňa, v ktorom boli zadané, budú objednávateľovi fakturované, a v prípade už realizovanej platby mu poplatok za ne nebude vrátený.

4.4. Zmena informácií o zadanom kurze – jazykový kurz môže objednávateľ zmeniť zaslaním emailu z emailovej adresy, ktorú uviedol pri registrácii, na [email protected] spolu s identifikačným číslom jazykovej školy, názvom jazykovej školy, identifikačným číslom kurzu, ktorý si želá zmeniť, a zmenou, o ktorú ide. Po uplynutí kalendárneho týždňa, v ktorom bol kurz zadaný, kurz nie je možné zmeniť, ale iba zrušiť.

5. Ceny za poskytované služby

Názov službyCena / kurz
Základné uverejnenie informácií o jazykových kurzochZDARMA!
Zvýraznené uverejnenie informácií o jazykových kurzochZDARMA!
Prednostné uverejnenie informácií o jazykových kurzochZDARMA!

VYUŽITE UVÁDZACIU AKCIU! Všetky služby sú poskytované ZDARMA!

IPsystems s. r. o. je platiteľom DPH.

6. Záverečné ustanovenia

6.1. Ak chce objednávateľ využívať služby poskytovateľa, musí bezvýhradne súhlasiť s týmito obchodnými podmienkami. Súhlas vyjadrí kliknutím na políčko „Súhlasím“ pred registráciou objednávateľa / pred vytvorením konta.

6.2. Ak používateľ nesúhlasí s týmito obchodnými podmienkami, nemôžu mu služby na portáli www.reci.sk byť poskytnuté.

6.3. V prípade porušenia alebo nedodržania týchto obchodných podmienok môže poskytovateľ pozastaviť alebo zrušiť poskytovanie služieb objednávateľovi.

7. Výhrada ručenia

Poskytovateľ sa zaväzuje podniknúť všetky kroky, aby boli objednávateľovi objednané služby poskytnuté kvalitne. Ak nastane situácia mimo dosahu a možnosti vplyvu poskytovateľa, ručenie za poskytovanie objednaných služieb bude obmedzené iba na vrátenie poplatku.

Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto obchodné podmienky zmeniť.

Nesúhlasím